Więcej o marce Midea

Więcej o marce Midea

Midea Group z główną siedzibą w Chinach to wiodąca firma technologiczna specjalizująca się w systemach HVAC, urządzeniach konsumenckich, automatyce przemysłowej oraz w robotyce.

 

Midea w swojej ofercie posiada wszechstronny wybór produktów, od urządzeń AGD po zaawansowane technologie klimatyzacyjne. To niekwestionowany nr 1 na świecie w wielu kategoriach produktów (badania Euromonitor). Midea nieustannie doskonali swoje produkty, stawiając przede wszystkim na wydajność, innowacyjność oraz użyteczność proponowanych rozwiązań.

 

Nowoczesne fabryki 4.0 – tam powstają urządzenia Midea

Fabryki 4.0 to w pełni zautomatyzowane linie produkcyjne. To integracja ludzi, maszyn sterowanych cyfrowo, Internetu i technologii informacyjnych. Na ulepszenie procesów automatyzacji Midea zainwestowała ponad 760 mln USD. To pozwoliło na zwiększenie wydajności produkcji przy mniejszej interwencji człowieka, co przekłada się również na jakość tworzonych produktów, których zdawalność jest na poziomie 99,9,%.

Inteligenta produkcja w Midea Smart Factory to najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne zapewniające stałą i niezawodną jakość urządzeń. To również optymalizacja kosztów i strat, co w połączeniu z automatyzacją procesów skróciło cykl produkcyjny o 22%.

 

Co ciekawe, produkcja pilota w fabryce Midea trwa zaledwie niecałe 7 sekund!

 

Wprowadzając innowacyjne rozwiązania, Midea dba o najwyższy komfort użytkowników.

Midea zatrudnia ponad 10 000 wykwalifikowanych inżynierów i ekspertów. W ostatnich latach przeznaczyła 2.9 miliarda dolarów na działalność rozwojową R&D. Posiada 28 centrów R&D, w tym centra badawcze sprawdzające pracę urządzeń w warunkach ekstremalnych, m.in. laboratoria do badania: dźwięku, długości pracy, warunków pracy w pomieszczeniach, transportu urządzeń. Midea jako lider w dziedzinie innowacji posiada zgłoszonych ponad 57 000 patentów!

 

Pompa ciepła M-Thermal II generacji

 

Pompa ciepła Midea M-Thermal to efektywny energetycznie system, wykorzystywany na potrzeby centralnego ogrzewania i przygotowywania ciełej wody użytkowej. System M-Thermal służy nie tylko do ogrzewania, ale równieć do chłodzenia pomieszczeń.

 

Przeznaczenie urządzenia

Ogrzewanie

Pompa ciepła Midea M-Thermal to źródło energii cieplnej służącej do całorocznego ogrzewania budynku, we współpracy z instalacją grzejnikową oraz podłogową.

 

CWU

Jedną z funkcji pompy jest przygotowywanie ciepłej wody użytkowej. Pompa pozwala skierować wodę z instalacji hydraulicznej z powrotem do zasobnika w celu ogrzania znajdującej się tam wody, zgodnie z ustawionym harmonogramem. Dzięki tej funkcji ciepła wodą będzie niezwłocznie dostępna dla użytkownika.

 

Klimatyzacja

Urządzenie ma możliwość chłodzenia pomieszczeń za pomocą klimakonwektorów. Dzieje się tak poprzez odwrócenie obiegu czynnika chłodniczego.

 

Panele fotowoltaiczne

Pompa umożliwia współpracę z panelami fotowoltaicznymi, które pozwalają w łatwy sposób korzystać z odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu zyskujemy darmową energię cieplną, zwiększając oszczędności w kosztach eksploatacji budynku.

 

Certyfikacja w pompach ciepła M-Thermal II generacji

 

Liczne certyfikaty są potwierdzeniem najwyższej jakości i wydajności urządzeń.

 

Keymark

Keymark został stworzony w odpowiedzi na uchwałę Rady Europejskiej, która zobowiązała europejskie organizacje standaryzacyjne (CEN/CENELEC) do ustalenia zharmonizowanych interpretacji zgodności z normami europejskimi (EN). Znak jest uznawany w większości krajów mających swoich przedstawicieli w KE oraz akceptowany jako odpowiednik ich własnych krajowych znaków certyfikacyjnych.
Keymark jako niezależny i dobrowolny znak certyfikacyjny wspiera jakość pomp ciepła/urządzeń klimatyzacyjnych na rynku europejskim. Jest on oparty na bezstronnych testach przeprowadzanych przez niezależne organizacje i potwierdza zgodność z wymogami dotyczącymi produktu określonymi w zasadach programu Keymark oraz z wymogami dotyczącymi wydajności określonymi przez Ecodesign. Certyfikacja jest uznawana przez organizacje, takie jak MCS, EHPA i NFPAC.
Keymark potwierdza też, że urządzenie spełnia restrykcyjne wymagania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Ecodesign (dot. Wymagań emisyjno-energetycznych) i jest wystarczającym dowodem jakości dla programów dotacji, w tym programu „Czyste powietrze”.

 

Eurovent

Eurovent, którego pełna nazwa to: Europejskie Stowarzyszenie Producentów Urządzeń Klimatyzacyjnych i Chłodniczych swoje cele definiuje w kilku punktach. Poza reprezentowaniem środowiska producentów, sprawami organizacyjnymi, zbieraniem i publikowaniem danych statystycznych, propagowaniem aktów prawnych dotyczących branży, publikacjami technicznymi, Eurovent bierze udział w pracach standaryzacyjnych, a na podstawie wyników tych prac definiuje i wdraża program certyfikacji urządzeń.
Eurovent to standaryzacja danych technicznych w urządzeniach przeznaczonych do klimatyzacji i chłodnictwa zgodnie z europejskimi i międzynarodowymi normami. Urządzenia posiadające certyfikację mają potwierdzenie, że ich parametry są zgodne ze standardami Norm Europejskich.
Dzięki certyfikacji Eurovent odbiorca urządzenia, bądź instalacji, może się zorientować w jakiej klasie energetycznej znajduje się urządzenie, które zamontował. Tym samym wiem, czy zakupione urządzenie jest energooszczędne, czy też koszty eksploatacji będą wysokie.
Eurovent to też wartości hałasu jaki generuje urządzenia. Przeliczanie danych akustycznych jest bardziej skomplikowane niż się wydaje, ponieważ przyrost dźwięku mierzy się w skali logarytmicznej. Wielu producentów deklaruje wartości ciśnienia akustycznego, jednak nie zawsze wiadomo w jakiej odległości mierzone są od źródła dźwięku. Eurovent w swych danych porównawczych operuje wartością mocy akustycznej, czyli jednostką w pełni obiektywną, która nie podlega jakimkolwiek przeliczeniom.
Podsumowując - urządzenia poddane procedurze certyfikacyjnej przez Eurovent gwarantują odbiorcy założony standard i poziom kosztów eksploatacji, a dla projektanta stanowią potwierdzenie słuszności wyrobu danego urządzenia na wypadek próby roszczeń ze strony użytkownika obiektu.

 

Certyfikat CE

Oznakowanie CE (Conformité Européenne) umieszczone na wyrobie jest deklaracją producenta, że dany wyrób spełnia wymagania dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej (UE). Dyrektywy te dotyczą zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i środowiska, określają zagrożenia, które producent powinien wykryć i wyeliminować.
Aby oznakować urządzenie znakiem CE, producent wykonuje analizy i podejmuje działania dla spełnienia odnośnych wymagań, a następnie poddaje produkt procedurze oceny zgodności z odpowiednimi dyrektywami. Przebieg i wyniki działań są dokumentowane.
Istotnym pojęciem związanym z oceną zgodności jest „domniemanie zgodności” polegające na uznaniu, że produkt, spełniający wymagania zawarte w normach krajowych implementujących normy zharmonizowane (których numery opublikowano w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich) jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi. Jeśli producent nie zastosował takiej normy - lub zastosował ją częściowo - musi udokumentować działania podjęte w celu spełnienia wymagań zasadniczych oraz ich zasadność.
Działania oceniające zamyka wystawienie przez producenta deklaracji zgodności UE. Zostały one ustanowione w celu eliminowania barier w przepływie towarów na rynku unii. Kraje członkowskie nie mogą zakazać wprowadzenia na swój rynek wyrobu z oznakowaniem CE. Z kolei jeśli dany wyrób podlega przepisom chociaż jednej dyrektywy nowego podejścia, to bez oznakowania CE nie może być wprowadzany do obrotu ani użytkowania na terenie Unii Europejskiej.
Certyfikacji CE zgodnie z dyrektywami i rozporządzeniami podlegają miedzy innymi: wyroby budowlane, maszyny, sprzęt elektryczny, sprzęt elektroniczny, radiowy, urządzenia liniowe, wodne kotły grzewcze.

 

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności – dokument wystawiany przez producenta wyrobu albo jego upoważnionego przedstawiciela, stanowiący wiążące prawnie przyrzeczenie stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami zasadniczymi właściwych dyrektyw Unii Europejskiej.

 

MCS

Certyfikat świadczy o tym, że dostarczany system lub usługa spełnia odpowiednie normy. Wszystkie instalacje wykonane w ramach systemu certyfikacyjnego są rejestrowane w bazie danych instalacji MCS.
Wpis na listę zatwierdzonych wykonawców dokonywany jest po potwierdzeniu przez jednostkę certyfikującą MCS, że system lub usługa spełniają odpowiednie normy, a wykonawca posiada personel, zna procesy i ma narzędzia gwarantujące ich prawidłowy przebieg. Ponadto wykonawca zapewnia okresowe audyty systemu, w tym testy deklaruje spełnienie warunków umowy z klientem, w szczególności w zakresie usuwania uszkodzeń.

 

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM)

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) jest wykazem produktów, które spełniają wymagania programu „Czyste Powietrze”. Producenci urządzeń grzewczych, urządzeń OZE oraz materiałów izolacyjnych i stolarki otworowej zgłaszają swój wyrób, a komisja ekspertów weryfikuje zgłoszenie. Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców „Czystego Powietrza” w wyborze urządzeń i materiałów kwalifikujących się do dofinansowania.
Program „Czyste Powietrze” to dofinansowanie wymiany starych i nowych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najważniejsze normy, oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Jest dedykowany dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dotacja może wynosić do 30000zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37000zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

 

 

 

Strefa partnera

Szanujemy Twoją prywatność

Gdy przeglądasz naszą stronę, chcielibyśmy wykorzystywać pliki cookies i inne podobne technologie do zbierania danych (m.in. adresy IP, inne identyfikatory internetowe) w trzech głównych celach: by analizować statystyki ruchu na stronie, by kierować do Ciebie reklamy w innych miejscach w internecie, by wyświetlać Ci filmy na naszej stronie. Kliknij poniżej, by wyrazić zgodę albo przejdź do ustawień, aby dokonać szczegółowych wyborów co do plików cookies.