Polityka prywatności

Polityka prywatności

§1. INFORMACJE OGÓLNE

1.    Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które gromadzone są przez Administratora danych osobowych w związku z Państwa aktywnością na stronie www.nabilaton.pl, www.noxa.plwww.gallettipolska.pl oraz www.mthermal.pl 

2.    Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem przedmiotowej strony są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanym dalej jako „RODO”.

3.    Administrator danych osobowych oraz Współadministratorzy (dane Administratora i Współadministratorów zostały zamieszczone w §2 niniejszej Polityki Prywatności) dokładają wszelkich starań, aby Państwa dane były przetwarzane zgodnie z prawem, wyłącznie w celu w jakim zostały zebrane, jak również dbają o to, aby zapewnić przetwarzanym danym należytą ochronę przed wszelkimi możliwymi zagrożeniami.

4.    Administrator danych osobowych stara się zapewnić Państwu możliwość skorzystania z przysługujących na gruncie RODO praw, jak również na bieżąco modernizuje w/w stronę internetową, aby odpowiadała ona aktualnie obowiązującym przepisom.

 

§2. ADMINISTRATOR I WSPÓŁADMINISTRATORZY DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem w/w stron jest NABILATON Sp. z o.o., KRS: 0000359324, adres siedziby: ul. Logistyczna 5, 05-230 Kobyłka, tel. +48 22 811 30 28, e-mail: nabilaton@nabilaton.pl (zwana dalej jako „Administrator”).

2.    Współadministratorami Państwa danych osobowych są podmioty stale współpracujące z Administratorem tj. ZYMETRIC Sp. z o.o. oraz AIRCON Sp. z o.o. (ul. Logistyczna 5, 05-230 Kobyłka).

3.    Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy zarówno przez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej w zakładce „Kontakt”, jak również bezpośrednio pod telefonem/adresem mailowym zamieszczonym powyżej. Na wszelkie zapytania, dotyczące ochrony danych osobowych, Administrator stara się odpowiadać niezwłocznie w terminie nie dłuższym 30 dni.

 

§3. CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Cel przetwarzania danych osobowych, gromadzonych w związku z Państwa aktywnością na stronie internetowej Administratora, różni się w zależności od tego, z której z opcji dostępnej na stronie Państwo korzystają (formularz kontaktowy/pytanie do eksperta, newsletter, formularze zgłoszeniowe dot. organizowanych szkoleń).

2.    Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje wyłącznie dane zwykłe. Administrator nie przetwarza Państwa danych wrażliwych (np. dane o stanie zdrowia, nałogach, poglądach politycznych etc.), a wszelkie informacje, które mogą stanowić dane wrażliwe i są przez Państwa przesyłane dobrowolnie (np. w formularzach kontaktowych) są niezwłocznie i trwale usuwane.

3.    Formularz kontaktowy:

 1. Zakres podawanych przez Państwa danych osobowych to: imię, nazwisko, dane firmy, adres (miasto), adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane wskazane w formularzu przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane przez Państwa zapytanie. Wówczas podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 3. Podczas wypełniania formularza mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jak również otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wówczas Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. udzielona zgoda, która mogą Państwo odwołać w każdym czasie min. również za pośrednictwem przedmiotowego formularza. Każda zgoda zostaje wyrażana dobrowolnie, a jej brak nie ma wpływu na możliwość skorzystania z formularza kontaktowego. Jej odwołanie nie wpływa na ważność dokonanego przetwarzania przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1, jest dobrowolne (nie wynika z przepisów prawa), niemniej jednak ich niepodanie może skutkować utrudnieniem lub całkowitą niemożnością skorzystania z formularza kontaktowego.

4.    Newsletter:

 1. Zakres podawanych przez Państwa danych osobowych to: imię, nazwisko, adres e-mail.
 2. Decydując się na otrzymywanie od Administratora informacji handlowych w formie newslettera wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. udzielona zgoda, która mogą Państwo odwołać w każdym czasie min. również za pośrednictwem opisanego w pkt 1 formularza kontaktowego. Każda zgoda zostaje wyrażana dobrowolnie, a jej brak nie ma wpływu na możliwość skorzystania z formularza kontaktowego. Jej odwołanie nie wpływa na ważność dokonanego przetwarzania przed jej cofnięciem.
 3. Podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1, jest dobrowolne (nie wynika z przepisów prawa), niemniej jednak ich niepodanie skutkuje niemożnością skorzystania z opcji newslettera.

5.    Strefa Partnera:

 1. Zakres podawanych przez Państwa danych osobowych to: imię, nazwisko, dane firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu, obszar działalności.
 2. Dane wskazane w formularzu przetwarzane są w celu świadczenia Państwu usługi jaką jest przynależność do Strefy Partnera. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 3. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jak również otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wówczas Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. udzielona zgoda, która mogą Państwo odwołać w każdym czasie min. również za pośrednictwem przedmiotowego formularza. Każda zgoda zostaje wyrażana dobrowolnie, a jej brak nie ma wpływu na świadczoną usługę. Jej odwołanie nie wpływa na ważność dokonanego przetwarzania przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1, jest dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie może skutkować utrudnieniem lub całkowitą niemożnością świadczenia usługi.

6.    Formularz zgłoszenia uczestnika szkolenia/przedłużenia certyfikatu.

 1. Zakres podawanych przez Państwa danych osobowych to: imię, nazwisko, dane firmy, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane wskazane w formularzach przetwarzane są w celu świadczenia Państwu usług z zakresu profesjonalnych szkoleń dla instalatorów. Podstawą prawną przetwarzania danych w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
 3. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego mają Państwo możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jak również otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Wówczas Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celach marketingowych, a podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO tj. udzielona zgoda, która mogą Państwo odwołać w każdym czasie min. również za pośrednictwem przedmiotowego formularza. Każda zgoda zostaje wyrażana dobrowolnie, a jej brak nie ma wpływu na świadczoną usługę. Jej odwołanie nie wpływa na ważność dokonanego przetwarzania przed jej cofnięciem.
 4. Podanie danych osobowych, wskazanych w pkt 1, jest dobrowolne, niemniej jednak ich niepodanie może skutkować utrudnieniem lub całkowitą niemożnością świadczenia usługi.

 

§4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych innym podmiotom niż te, które uprzednio zawarły z nim umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Dane mogą zostać przekazane podmiotom wskazanym powyżej wyłącznie w celach wskazanych w umowie i tylko w przypadku istnienia takiej konieczności, lub gdy jest to uzasadnione interesem prawnym administratora. Do kategorii podmiotów, które mogą stać się odbiorcami danych należą min. zaufani dostawcy usług IT, czy kancelaria prawna, która świadczy usługi na rzecz Administratora.
2.    Udostępnienie danych na innej podstawie niż umowa, o której mowa w art. 28 RODO i powyżej, może odbywać się wyłącznie na polecenie odpowiednich organów ścigania lub sądu.

 

§5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.    Administrator stara się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane w zebranym celu.
2.    Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego z formularza kontaktowego są przetwarzane do czasu zakończenia prowadzonej korespondencji/ ewentualnych negocjacji. Po tym czasie, jeżeli nie doszło do zakupu urządzenia, a zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych nie została wyrażona, Państwa dane zostają usunięte (niezwłocznie).
3.    W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, przetwarzamy je do czasu jej cofnięcia.
4.    W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zawartej umowy, przetwarzamy je do okresu wynikającego z przepisów prawa.

 

§6. REALIZACJA PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1.    Administrator danych informuje, że związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. przenoszenia danych,
 5. prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych,
 6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

2.    W celu skorzystania z w/w praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub bezpośrednio wysłać swoje zgłoszenie na wskazany w §2 niniejszej Polityki Prywatności adres e-mail.

 

§7. PLIKI "COOKIES" I PROFILOWANIE

1.    Niniejsza strona używa plików „cookies” (zgodnie z informacją wyświetlaną w Polityce Plików „cookies"). Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2.    W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3.    Niniejsza strona korzysta z podstawowych pilików „cookies”. Podczas pierwszego wyświetlania strony otrzymują Państwo informację na ich temat, z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie ich na swoim komputerze. Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych.
4.    Sesyjne pliki „cookies”, mogą być wymagane do obsługi wybranej funkcji na stronie. Pliki „cookies" tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez Państwa zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku „cookies" na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki „cookies" ze swojej wyszukiwarki internetowej – zgodnie z ustawieniami wyszukiwarki.
5.    Większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików „cookies", mogą Państwo nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Mogą Państwo także w dowolnym momencie usunąć pliki „cookies" ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików „cookies", Mogą Państwo mieć problem z korzystaniem ze strony internetowej Administratora w pełnym zakresie.
6.    Administrator nie dokonuje sprzedaży Państwa danych, ani nie dokonuje ich profilowania. Dane nie są również przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Niniejsza strona internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. Jedną z zasad, którą Administrator stara się przestrzegać w tym zakresie, jest zaniechanie świadomego gromadzenia lub przechowywania danych o osobach poniżej 16 roku życia.
2.    Administrator wprowadził w swoim przedsiębiorstwie rozbudowany system ochrony danych osobowych, do którego przestrzegania zobowiązani są wszyscy jego pracownicy. Powyższe służy zapewnieniu najwyższego stopnia ochrony danych osobowych, dzięki czemu Administrator jest w stanie zagwarantować bezpieczeństwo również Państwa danym.

Strefa partnera